Aelod newydd wedi’i recriwtio i dîm Bwyd y Fro i yrru gwaith ymlaen i fynd i’r afael â diffyg diogeled bwyd

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae Bwyd y Fro wedi gallu cyflogi aelod newydd o’r tîm am gyfnod o 12 mis i wneud gwaith hanfodol ar ddiffyg diogeled bwyd ym Mro Morgannwg.

Ymunodd Cat Siviter â’r tîm ym mis Gorffennaf a bydd yn defnyddio ei chyfoeth o brofiad mewn maeth cymunedol ac economeg yn y cartref i helpu i greu gwell darlun o ddiffyg diogeled bwyd ym Mro Morgannwg. Y tri phrif ddarn o waith y bydd Cat yn arwain arnynt yw:

  • Ymchwilio i ddiffyg diogeled bwyd ym Mro Morgannwg ac ymgysylltu â’r gymuned yn ei gylch.
  • Darparu cynllun treialu pantri bwyd gwledig mewn cydweithrediad â phartneriaid yn y FoodShare a gynhelir gan Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.
  • Gweithgor Diffyg Diogeledd Bwyd newydd y Fro.

Mae’r gwaith hwn yn dilyn llwyddiant Prosiect Treialu Bwyd Llanilltud, sy’n cael ei ddarparu gan bartneriaid prosiect yn rhanbarth Llanilltud Fawr o ganlyniad i arian y Loteri er mwyn gwella mynediad at fwyd ac adeiladu cydnerthedd cymunedol. Bydd y gwaith newydd hwn yn ceisio adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd o’r cynllun treialu yn Llanilltud Fawr a’i gyflwyno i weddill y sir.

Mae’r prosiect wedi bod yn bosibl o ganlyniad i gyllid gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol y llynedd. Roedd y cyllid ar gael i awdurdodau lleol ledled Cymru gyfan, er mwyn datblygu partneriaethau bwyd traws-sector a meithrin cydnerthedd mewn rhwydweithiau bwyd lleol.

Dywed Louise Denham, cydlynydd Bwyd y Fro, “Mae sicrhau bod pawb yn cael pryd da o fwyd, bob dydd, yn un o flaenoriaethau Bwyd y Fro. Mae’n debygol ein bod yn symud tuag at aeaf anodd arall i lawer o bobl, ac mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio ein hadnoddau gystal ag y gallwn, i sicrhau y gall pobl gael gafael ar fwyd da. Rydyn ni mor ffodus ein bod ni wedi dod o hyd i rywun mor addas ar gyfer y gwaith hwn â Cat.”

Dywedodd Cat Siviter: “Rwy’n mawr obeithio y gall y prosiect hwn helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl yn y Fro, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda gwahanol sefydliadau partner i sicrhau hyn.”