Prosiect Bwyd Llanilltud

Mae Prosiect Bwyd Llanilltud Fawr yn brosiect partneriaeth penigamp yng Ngorllewin y Fro sy’n ceisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol ansicrwydd bwyd a chynyddu gwydnwch cymunedol.

Er mai bwyd sydd wrth wraidd y prosiect hwn, mae hefyd yn ceisio meithrin llawer o fuddion eraill i’r gymuned leol. Er enghraifft, cynyddu cysylltioldeb cymunedol, codi ymwybyddiaeth o ble i gael cymorth a sicrhau bod pobl yn derbyn yr help y mae ganddynt hawl iddo. Ar draws y prosiect 5 mlynedd, rydym yn rhoi ar waith:

 • Hyb misol ‘Mwy na Bwyd’, sy’n rhoi cyfle i breswylwyr gael cyngor, dysgu am gefnogaeth leol, a chymdeithasu dros baned o de (trydydd dydd Iau bob mis, 12.30-2.30)
 • FoodShare newydd yn Sain Tathan sy’n cael ei redeg gan GGM o The Gathering Place (bob yn ail ddydd Mercher 11.30-1).
 • Cyllid ar gyfer prosiectau tyfu bwyd cymunedol lleol i brynu offer, hadau a chyfarpar.
 • Cyfeirio a gwybodaeth well am wasanaethau, digwyddiadau a chymorth lleol.
 • Ryseitiau ac adnoddau eraill i helpu preswylwyr i gynllunio a chyllidebu eu prydau bwyd.
 • Cwrs coginio ymarferol i helpu pobl i ddatblygu gwybodaeth newydd a sgiliau deiet cytbwys, dysgu ffyrdd gwahanol o goginio a rhoi cynnig ar syniadau newydd am brydau.

Cefndir

Dechreuodd Prosiect Bwyd Llanilltud ym mis Hydref 2020, pan ddaeth partneriaid allweddol at ei gilydd i archwilio beth yw’r rhwystrau igael gafael ar fwyd da yn Llanilltud Fawr. Drwy sgwrsio ag aelodau’r gymuned leol ac arbenigwyr, dechreuodd y grŵp greu darlun o’r hyn y gellid ei wneud i wella’r sefyllfa. Diolch i gyllid gan y loteri genedlaethol, rydyn ni bellach yn rhoi’r syniadau hyn ar waith i gael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol.

Pam mae angen bwyd da arnom?

Mae Bwyd Da yn fwyd sy’n iach ac yn faethlon.

Mae bwyta’n dda a chael diet iach yn galli helpu ni gyd i deimlo ein gorau ac i wneud gwahaniaeth mawr i’n hiechyd dros y tymor hir, gan leihau ein risg o gyflyrau tymor hir fel clefyd coronaidd y galon. Mae bwyta bwyd ac yfed diodydd iach yn bwysig trwy ein bywydau er mwyn ein hiechyd a’n lles corfforol a meddyliol. Mae hyn yn golygu bwyta amrywiaeth eang o fwydydd yn y cyfrannau cywir i sicrhau bod gennym yr holl faetholion sydd eu hangen arnom. Gallwch ddarganfod mwy am beth yr ydym yn olygu wrth ‘fwyd da’ trwy edrych ar y Canllaw Bwyta’n Dda sy’n ganllaw darluniadol i ddangos y gyfran a’r mathau o fwyd sydd eu hangen i greu diet iach a chytbwys.

Gwyliwch y fideo hwn i gael blas ar yr hyn yr oedd partneriaid prosiect yn gallu ei gyflawni ym mlwyddyn gyntaf Prosiect Bwyd Llanilltud Fawr.

Yn 2023, dyfarnwyd Gwobr Ystadau Cymru i Brosiect Bwyd Llanilltud Fawr i gydnabod rheolaeth ragorol partneriaeth y prosiect ar ystâd gyhoeddus mewn ffordd sydd wedi’i theilwra i anghenion a blaenoriaethau lleol.

Pwy sy’n cymryd rhan?

Rydym yn cydweithio â’r sefydliadau sydd ar flaen y gad o ran cefnogi ein cymunedau i sicrhau bod bwyd ar gael iddynt. Gwyddom mai cydweithio yw’r ffordd orau o sicrhau newid hirdymor i’n cymunedau. Dyma rai o’n partneriaid allweddol hyd yma:

 • More In Common Chatty Cafe
 • Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg a CF61 Foodshare
 • Banc Bwyd y Fro
 • Benthyg
 • Banc Bwyd Llanilltud Fawr
 • Deieteg Iechyd y Cyhoedd
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Cyngor Tref Llanilltud Fawr
 • Ysgol y Ddraig
 • Cymdeithas Tai Newydd
 • FareShare Cymru
 • Cyngor ar Bopeth, Caerdydd a’r Fro
 • Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro
 • Hafod Housing
 • Plant Llantwit
 • Age Connects

Pam Llanilltud Fawr?

Mae Llanilltud Fawr, fel llawer o gymunedau eraill ledled y Fro, yn gartref i grŵp gwerthfawr ac ymroddedig o unigolion a grwpiau sy’n gweithio i sicrhau bod bwyd da ar gael i’w trigolion. Serch hynny, mae’n dal i wynebu’r un heriau sy’n gysylltiedig â mynediad i fwyd â gweddill y Fro. Ynghyd ag aelodau o’r gymuned o bob rhan o Lanilltud Fawr, ein nod yw casglu straeon a phrofiadau i feithrin dealltwriaeth fanwl o’r hyn y gellir ei wneud i wella mynediad at fwyd. Bydd y prosiect peilot hwn yn llywio sut y gallwn o bosibl ehangu’r gwaith hwn y tu hwnt i Lanilltud Fawr er mwyn sicrhau bod pawb yn cael pryd da bob dydd.