PROSIECT BWYD LLANILLTUD YN CIPIO GWOBR YSTADAU CYMRU

Mae Prosiect Bwyd Llanilltud, sy’n anelu at sicrhau bod prydau iach fforddiadwy ar gael i bawb yn Llanilltud Fawr, wedi ennill Gwobr Ystadau Cymru 2023.

Wedi’i lansio ym mis Hydref 2020, mae’r prosiect yn fenter ar y cyd a ddarperir gan Gyngor Bro Morgannwg, Bwyd y Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS), Cyngor Tref Llanilltud Fawr, Age Connects, Banc Bwyd y Fro, FareShare Cymru, Cymdeithas Tai Newydd, Tai Hafod a Chyngor ar Bopeth ymhlith eraill.

Daeth y sefydliadau hyn at ei gilydd i archwilio beth yw’r rhwystrau i gael gafael ar fwyd da yn Llanilltud Fawr. Drwy sgwrsio â thrigolion lleol ac arbenigwyr, dechreuodd y grŵp greu darlun o’r hyn y gellid ei wneud i wella’r sefyllfa.

Gyda chymorth arian gan y Loteri Genedlaethol, roeddent yn gallu rhoi eu syniadau ar waith a chynnig help i gael mynediad at wasanaethau bwyd iach a chymorth ehangach yn y gymuned.

Mae’r prosiect wedi defnyddio Canolfan Gymunedol CF61, a reolir gan GVS, i sefydlu’r Ganolfan Bwyd a Mwy fisol lle gall preswylwyr gael gafael ar gymorth a help ar bynciau gan gynnwys tai, cyllid, iechyd a lles, cyflogaeth, gofal plant a mwy.

Yn y ganolfan gymunedol, mae’r ganolfan yn gweithredu ochr yn ochr â Foodshare Pantry GVS, Banc Dillad Sain Tathan Dros Dro a’r Chatty Café, y caffi am ddim a sefydlwyd gan Mwy yn Gyffredin Llanilltud Fawr, gan greu man cyfeillgar a diogel i’r gymuned ddod ynghyd o dan yr un to.

Er bod bwyd wrth wraidd y prosiect hwn, mae hefyd yn helpu i greu cysylltiadau o fewn y gymuned a chodi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael.

Mae croeso i bawb alw heibio a gweld y tîm cyfeillgar yn Y Ganolfan Bwyd a Mwy i sgwrsio am y cyngor a’r cymorth sydd ar gael yn lleol. Mae’r holl gyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd ac yn gyfrinachol.

Mae ar agor bob trydydd dydd Iau o’r mis rhwng 12:30 – 2:30 yng Nghanolfan Gymunedol CF61.

Dywedodd y Cynghorydd Eddie Williams, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae hwn yn brosiect gwych sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl Llanilltud Fawr ac eraill o bell.

“Mae’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl yn dod at ei gilydd gyda’u pwrpas ac awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth.

“Hoffwn ddiolch i’r holl sefydliadau sy’n cyfrannu am yr ymrwymiad y maent wedi’i roi i’r fenter hon. Rwy’n gwybod ei bod wedi helpu nifer fawr o bobl.

“Mae’r wobr hon yn haeddiannol iawn ac yn wobr deilwng am ymroddiad o’r fath.”

“Rwyf wrth fy modd bod y gwaith pwysig y mae’r holl bartneriaid yn ei wneud fel rhan o’r prosiect hwn wedi’i gydnabod. Diolch i waith caled partneriaid prosiect, mae canolfan CF61 wedi dod yn ganolbwynt wrth galon y gymuned gan sicrhau bod gan ddinasyddion lleol well mynediad at fwyd fforddiadwy a maethlon, yn ogystal â’r cymorth ehangach sydd ei angen arnynt i gefnogi eu lles” – Fiona Kinghorn, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd.

Mae gwobr Ystadau Cymru, a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru, yn dathlu cydweithio ar draws y sector cyhoeddus.

 Mae’n canolbwyntio’n benodol ar reoli asedau a rennir a’r llwyddiant y gellir ei gyflawni pan fydd gwahanol gyrff yn cydweithio.

 Dywedodd Rachel Conor, Prif Swyddog Gweithredol GVS: “Mae GVS yn teimlo’n freintiedig o fod yn rhan o bartneriaeth mor wych o sefydliadau, asiantaethau ac unigolion amrywiol i gyd yn gweithio’n eithriadol o galed i gefnogi eu cymunedau lleol. Roedd yn anrhydedd arbennig i mi dderbyn y wobr ar ran y prosiect.”

Mae’r Foodshare Pantry Sain Tathan yn siop gymunedol cost isel sy’n ei gwneud hi’n haws i drigolion gael mynediad at fwyd yn lleol.

Mae’r siop ar agor bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11:30am a 1:00pm yn y Gathering Place, Flemingston Road, Sain Tathan, CF62 4JH.

Cynhelir y pantri nesaf ddydd Mercher, 7 Chwefror rhwng 11:30am ac 1pm ac mae ar agor i holl drigolion Bro Morgannwg.

I archebu slot amser yn y pantri, anfonwch neges at y tîm ar Facebook, cysylltwch â Nicola yn GVS ar 01446 724817 neu drwy e-bost yn GVS nicola@gvs.cymru .

Gofynnir i unrhyw un sydd ag amser i wirfoddoli anfon ymholiadau i GVS yn volunteering@gvs.cymru