The Tipsy Kitchen

Gan bod cyfyngiadau’r pandemig bellach wedi llacio, gallwn oll edrych ymlaen i groesawu ffrindiau a theulu draw unwaith eto, a gallwn fwynhau ailgysylltu gyda’n hanwyliaid… a pha ffordd well o wneud hynny na thros bryd o fwyd blasus?

Mae’n swnio’n ddelfrydol, ond mewn gwirionedd, rydym yn gwybod bod paratoi pryd o fwyd blasus i’r teulu yn gallu golygu cryn waith i’r sawl sy’n croesawu! Ond peidiwch gofidio – mae

The Tipsy Kitchen yma i helpu!

Sefydlwyd The Tipsy Kitchen gan Holly Griffin yn ystod y cyfnod clo, ar ôl iddi orfod dychwelyd i fyw at ei rhieni, ac roedd hi’n dymuno cychwyn busnes a fyddai wir o gymorth i bobl. Datblygwyd y cysyniad mewn ffordd sy’n galluogi’r sawl sy’n croesawu i eistedd yn ôl a gofalu am y paratoadau, heb y ffwdan o orfod coginio ar gyfer grŵp o bobl.

Mae The Tipsy Kitchen yn darparu prydau cartref wedi’u paratoi ymlaen llaw, i’w dosbarthu a’u casglu ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Gyda’r holl fwyd hyfryd, maent yn cynnwys cyfarwyddiadau clir a chryno, sy’n golygu na fydd gofyn gwneud unrhyw waith paratoi na thorri, na bod dan unrhyw straen, felly yr unig beth y bydd angen i chi ei wneud yw ei weini a’i fwynhau. Mae’r cysyniad hwn yn berffaith ar gyfer teuluoedd prysur ac unigolion sy’n dymuno bwyta’n dda a mwynhau’r agwedd gymdeithasol ar wahodd pobl draw am fwyd. Yn ogystal, mae The Tipsy Kitchen yn cynnig cynlluniau prydau sydd ar gael trwy wasanaeth tanysgrifio, yn ogystal â dewis iachach o brydau cytbwys o fwydlen Y Silff Iach.

Dywedodd Holly:

“Rydym yn fusnes bach o hyd, sydd newydd gychwyn. Fodd bynnag, credaf bod bwlch yn y farchnad am wasanaeth o’r fath yn yr ardal hon, felly rydym yn teimlo’n gyffrous i weld sut y bydd ein busnes yn datblygu wrth i ni symud ymlaen.”

Mae Cywain wedi cynorthwyo The Tipsy Kitchen i ddadansoddi cryfderau’r cwmni, gan gynnig cyfleoedd er mwyn caniatáu i’r cwmni ddatblygu a thyfu.

Bu Rheolwr Datblygu penodedig Cywain, Nia Môn, wrth law i gyfeirio Holly at y cymorth cywir trwy gyfrwng gweminarau, gweithdai a chyfarfodydd un-i-un. Mae Cywain yn darparu cymorth ar gyfer busnesau newydd yn y sector bwyd a diod yng Nghymru, ac roedd Nia yn gweld y gallai

The Tipsy Kitchen gael budd o fynychu gweithdai am farchnata a chyfryngau cymdeithasol yn arbennig, ond hefyd, mewn meysydd penodol megis pacio, labelu bwyd a chymorth gweithdai ZERO2FIVE ar gyfer y Diwydiant Bwyd.

Ychwanegodd Holly:

“Hyd yn hyn, rydw i wedi bod yn gweithredu yn unol â’n capasiti llawn yn fy nhîm bychan ac mae fy nghwsmeriaid wedi tyfu wrth i bobl sôn wrth ei gilydd yn lleol am ein gwasanaeth. Mae’r cymorth gan Cywain wedi canolbwyntio ar ddiogelwch bwyd yn bennaf – mae hyn wedi fy ngalluogi i gynhyrchu labeli o’r safon cywir er mwyn fy nghaniatáu i werthu yn fy Siop Dros Dro yr Hydref hwn.”

Dywedodd Nia Môn:

“Mae’n wych gweld The Tipsy Kitchen yn ehangu yn barod, gan dreialu cyfleoedd manwerthu, sydd yn eu tro yn creu ymwybyddiaeth o’r brand. Bydd cymorth pellach gan Cywain ynghylch ehangu’r busnes trwy gyfrwng gweithgarwch cynhyrchu a marchnata ychwanegol yn symud Holly a chwmni The Tipsy Kitchen i’r lefel nesaf.”

Ers i’r masnachu gychwyn ar wefan The Tipsy Kitchen ym mis Rhagfyr 2020, mae Holly wedi dechrau cyflogi 2 aelod o’r tîm, mae wedi symud i gegin fasnachol barhaol er mwyn hwyluso’r cynnydd mewn gweithgarwch cynhyrchu, ac mae wedi llwyddo i sicrhau cwsmeriaid ar gyfer ei gwasanaethau tanysgrifio i gynlluniau prydau.

“Wrth i ni agosáu at ein pen-blwydd, mae gen i syniadau mawr ar gyfer The Tipsy Kitchen” dywedodd Holly. Y bwriad yw cynyddu’r gwerthiant wythnosol rheolaidd trwy roi hwb i’r gwaith o farchnata ein gwasanaeth tanysgrifio i gynlluniau prydau, cynyddu ymwybyddiaeth o’r brand trwy gyfrwng y siop Dros Dro a sicrhau cronfa ehangach o gwsmeriaid yn gyffredinol.

Yn ogystal, mae Holly yn gobeithio cyflogi rhywun arall trwy gyfrwng Cynllun Kickstart y Llywodraeth, er mwyn parhau i gynyddu’r capasiti a’r cynhyrchiant.

Mae gwefan The Tipsy Kitchen yn cynnwys ‘Datrysiadau blasus ar gyfer y rhai y mae eu hamser yn brin’ ac mae’n cynnig gwasanaeth dosbarthu, lle y cludir prydau parod i’ch drws. Mae ffefrynnau teuluol yn cynnwys Pastai Cyw Iâr, Ham a Chennin a Lasagne al Forno… a gallwch greu eich byrgyr eich hun hyd yn oed!

Heb os, mae’n werth cadw golwg ar The Tipsy Kitchen ac ar hyn o bryd, gellir eu gweld mewn siop Dros Dro yn Y Bont Faen, a byddant yn masnachu yno tan ganol mis Tachwedd.

Os ydych chi’n awyddus i ddilyn ôl troed Holly a chychwyn eich busnes eich hun, mae Cywain yma i helpu. Gyda chymorth sy’n amrywio o weminarau a sesiynau un i un gyda mentoriaid profiadol o’r diwydiant bwyd a diod, i gyfleoedd i gymryd rhan mewn rhaglenni tyfu busnes megis Her Ehangu Cywain a phrofi cyfleoedd masnachu mewn digwyddiadau bwyd a diod adnabyddus ar draws y DU.

Beth am gysylltu i gael gwybod mwy am sut y gall Cywain eich helpu chi i gychwyn a thyfu eich busnes bwyd a diod yng Nghymru.