Dinasyddion y Fro yn uno i ffurfio cynllun bwyd lleol cynaliadwy

Daeth pump ar hugain o ddinasyddion ar draws Bro Morgannwg – yn cynrychioli cynhyrchwyr bwyd lleol, arweinwyr prosiectau tlodi bwyd, busnesau annibynnol, gweithgareddau bwyd a thyfwyr bwyd cymunedol – ynghyd wythnos diwethaf i gyflwyno eu syniadau am system bwyd lleol cynaliadwy yn y Fro.

Dechreuodd y sesiwn – oedd ar ffurf gweithdy cydweithredol ar-lein – gyda chyfle i edrych ar enghreifftiau o weithgareddau bwyd cynaliadwy eraill ar draws y wlad, cyn gwahanu i ystafelloedd trafod i drafod y syniadau gorau fyddai fwyaf addas ar gyfer y Fro. Trefnwyd yr ystafelloedd trafod yn ôl tri maes blaenoriaeth Bwyd y Fro: pryd da i bawb bob dydd, busnesau annibynnol ffyniannus sydd yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi, a meddwl yn fyd-eang, bwyta’n lleol.

Ar destun ‘pryd da bob dydd’, cafwyd trafodaethau diddorol am faeth a’r angen am hyfforddiant ac addysg ar sgiliau coginio, tymoroldeb – yn arbennig ymyriadau cynnar gyda chenedlaethau iau. Ystyriodd yr ystafell drafod ar ‘fusnesau ffyniannus’ yr heriau a wynebir gan fusnesau lleol sydd yn gorfod datblygu llawer o sgiliau newydd yn aml i gyflawni’r tasgau sydd yn angenrheidiol i redeg busnes bwyd, a nododd ateb posibl i greu mwy o gyfleoedd ar gyfer cysylltu a rhwydweithio gyda busnesau eraill er mwyn rhannu adnoddau a’r hyn a ddysgwyd. Cyflwynodd y testun olaf ar ‘feddwl yn fyd-eang’ rai syniadau gwych ynghylch compostio a chynyddu cyfleoedd i brynu cynnyrch lleol, ffres.

“Dyma’r cyfarfod cyntaf o’r fath yn y Fro. Roedd yn wych gweld cymaint o gynrychiolaeth ragorol gan grwpiau gwahanol ar draws y Fro. Rwy’n hyderus, gyda’r lefel hon o ymgysylltu, y bydd y mudiad bwyd da yn parhau i fynd o nerth i nerth”

– Louise Denham, Cydlynydd Bwyd y Fro

Y camau nesaf bydd adolygu’r syniadau hyn a’u cyfuno i ffurfio cynllun bwyd lleol, cynaliadwy ar gyfer y flwyddyn i ddod – gan ddatblygu’r gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud ar draws y Fro. Bydd y Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a hirdymor fydd yn dangos y mudiad bwyd da, lleol, ffyniannus, yn ogystal â chyfrannu at ein cais ar gyfer Gwobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy y flwyddyn nesaf.

Mae’r cyfarfodydd – fydd yn digwydd unwaith bob tri mis – yn gyfle i bobl gysylltu â’i gilydd a ffurfio llais ar y cyd ar gyfer newid cadarnhaol yn y Fro, yn ogystal â chyflwyno gweithredoedd i greu’r newid hwn. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i’r dyfodol, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.