Dewch i ddweud eich dweud ar ddyfodol bwyd ym Mro Morgannwg!

Pa newid ydyn ni eisiau ei weld ar gyfer dyfodol bwyd ym Mro Morgannwg? Sut gallwn ni ddiogelu ein system fwyd at y dyfodol fel bod cenedlaethau heddiw a’r dyfodol yn gallu prynu, coginio, bwyta, tyfu a rhannu bwyd da?

Byddwn ni’n trafod y cwestiynau hyn a mwy yn y digwyddiad Ein Gorwelion Bwyd a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo yn Y Barri ar 23 Tachwedd. Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro Morgannwg.

Gan ymateb i alwadau am gyfranogiad y cyhoedd, mae Ein Gorwelion Bwyd yn gwahodd rhanddeiliaid allweddol ac aelodau’r cyhoedd i drafod eu blaenoriaethau ar gyfer system fwyd iach a chynaliadwy yn y Fro. Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar nifer o brosiectau lleol eraill, gan gynnwys gwaith Bwyd y Fro, Cynllun Her Hinsawdd Cyngor Bro Morgannwg – Prosiect Sero, cynllun Symud Mwy Bwyta’n Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Chynllun Lles BGC y Fro.

Bydd canfyddiadau’r digwyddiad yn sail i Strategaeth Fwyd bum mlynedd newydd y Fro, a fydd hefyd yn cynnwys gweledigaeth 100 mlynedd ar gyfer y system fwyd ym Mro Morgannwg mewn ymdrech i sicrhau bod anghenion cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu hystyried hefyd.

Gall unigolion a sefydliadau barhau i gyd-ddylunio’r strategaeth yn ystod y cyfnod ymgynghori a fydd yn rhedeg y gaeaf hwn 2023/2024. Ewch i wefan Bwyd y Fro ar gyfer cyhoeddiad ynghylch pryd y caiff hyn ei lansio.

Bydd y digwyddiad yn defnyddio’r fframwaith Tri Gorwel i helpu’r rhai sy’n bresennol i feddwl a chynllunio ar gyfer y tymor hwy. I ddysgu mwy am y fframwaith Tri Gorwel, ewch yma.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cinio ysgafn, a bydd diodydd poeth ar gael drwyddi draw.

Cofrestrwch yma: OUR FOOD HORIZONS | EIN GORWELION BWYD Tickets, Thu 23 Nov 2023 at 10:00 | Eventbrite

Cyrraedd           

Ar feic

Mae llwybr 88 Sustrans yn mynd ar hyd lonydd gwledig tawel trwy gymunedau’r Rhws, Llanilltud Fawr a’r Wig i Barc Porthceri yn y Barri

Ar drên

Mae’n hawdd ein cyrraedd ar y trên. Y Barri (0.7 milltir) a Dociau’r Barri (0.6 milltir) yw’r gorsafoedd agosaf ac mae’r ddau ohonynt yn ddeg munud i ffwrdd ar droed. Mae’r trên olaf i Gaerdydd fel arfer yn gadael Dociau’r Barri am 23:15 (gwiriwch amseroedd trenau swyddogol cyn gadael)

Ar fws

Mae bysiau yn teithio o Gaerdydd a’r ardaloedd cyfagos yn rheolaidd. Mae safle bws o fewn 30m i’r lleoliad (llwybrau 93, 94B, 96 a 98 Bws Caerdydd). Mae safle bws arall ychydig funudau i ffwrdd yn Swyddfeydd Dinesig y Barri gyda gwasanaethau bws ychwanegol (llwybrau 93, 94, 94B, 95, 96, 96A, 97, 98 a 100 Bws Caerdydd)

Parcio

Mae gennym ein maes parcio ein hunain ar y safle gyda 130 o leoedd, gan gynnwys mannau parcio dynodedig i bobl anabl. Mae parcio ar y stryd hefyd o amgylch y lleoliad ar Gladstone Road a St Pauls Avenue.

Ddim yn gallu dod? I’r rhai na allant fynychu’r digwyddiad wyneb yn wyneb ar 23 Tachwedd, cynhelir digwyddiad ar-lein ar wahân gyda’r nos ar 28 Tachwedd. Cofrestrwch ar gyfer hyn yma: