Come and join Food Vale’s first ever Network Meeting!

Come and join Food Vale’s first ever Network Meeting to talk about the future of our food systems in the Vale. We want the meeting to be as collaborative as possible, and will be asking for YOUR ideas for a sustainable local food system.

The first Food Vale Network meeting will take place online, and will be your chance to help design our Action Plan for the year ahead. We’ve also got some exciting news to share about our plans to apply for the Sustainable Food Places Bronze Award, so you’ll be able to have your say on what our priorities should be as we seek to achieve our goal of creating a thriving sustainable, local food system in the Vale.

Ideas might include access to land for growing, restrictions on junk food advertising, better access to locally-grown food, targeted training in nutrition, more options for recycling or plastic-free shopping.

We’ll be using an online collaborative whiteboard called Miro to do some mind-mapping of our ideas. The session will also be joined by a food activist from another food partnership to find out their experience of building an Action Plan and applying for the Bronze Award.

Sign up for the Network Meeting for free here. We look forward to collaborating with you!

Ymunwch â Chyfarfod Rhwydwaith cyntaf Bwyd y Fro!

Ymunwch â Chyfarfod Rhwydwaith cyntaf erioed Bwyd y Fro i siarad am ddyfodol ein systemau bwyd yn y Fro. Rydym eisiau i’r cyfarfod fod mor gydweithredol â phosibl, a byddwn yn gofyn am eich syniadau CHI am system fwyd gynaliadwy leol.

Cynhelir cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Bwyd y Fro ar-lein, a dyma fydd eich cyfle i helpu i ddylunio ein Cynllun Gweithredu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae gennym hefyd newyddion cyffrous i’w rannu am ein cynlluniau i wneud cais am Wobr Efydd Mannau Bwyd Cynaliadwy, felly byddwch yn gallu dweud eich dweud am yr hyn ddylai ein blaenoriaethau fod wrth i ni geisio cyrraedd ein nod o greu system bwyd lleol, cynaliadwy ffyniannus yn y Fro.

Gallai’r syniadau gynnwys mynediad at dir ar gyfer tyfu, cyfyngiadau ar hysbysebu bwyd sothach, mynediad gwell at fwyd sydd wedi ei dyfu’n lleol, hyfforddiant maeth wedi ei dargedu, mwy o opsiynau ar gyfer ailgylchu neu siopa di-blastig.

Byddwn yn defnyddio bwrdd gwyn cydweithredol ar-lein o’r enw Miro i greu mapiau meddwl o’n syniadau. Bydd gweithredwyr o bartneriaeth fwyd arall yn ymuno â’r sesiwn i roi eu profiad nhw o ddatblygu Cynllun Gweithredu a gwneud cais am y Wobr Efydd.

Rhowch eich enw yma er mwyn ymuno â’r Cyfarfod o’r Rhwydwaith am ddim. Edrychwn ymlaen at gydweithredu â chi!