Bwyd y Fro yn cyflawni cyllid y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer prosiectau bwyd cynaliadwy 2024/2025

Mae Partneriaeth Bwyd y Fro wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am gyllid gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin i gyflawni tri phrosiect penodol yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Llwybr Bwyd y Fro

Mae’r prosiect cyntaf yn barhad o Lwybr Bwyd y Fro a gafodd ei dreialu yn y Fro am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2023. Bydd Bwyd y Fro yn gweithio gyda phartneriaid yng Nghyngor Bro Morgannwg a Cywain i ddarparu llwybr deng niwrnod sy’n ceisio:

  • annog dinasyddion i ailgysylltu â’r system fwyd
  • annog dinasyddion i ddysgu am y cysylltiadau rhwng bwyd, iechyd a newid yn yr hinsawdd
  • taflu goleuni ar fusnesau bwyd sy’n dda i’r hinsawdd a natur yn y Fro

Dros 10 diwrnod, gwahoddir busnesau bwyd i gynnal gweithgareddau ar eu safle, fel sesiynau blasu, teithiau, gweithdai, bwydlenni arbennig ac arddangosfeydd. Roedd y llwybr peilot yn 2023 yn llwyddiant ysgubol, a byddwn yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r cyflwyno cychwynnol hwn i sicrhau bod Llwybr Bwyd y Fro 2024 hyd yn oed yn well.

Astudiaeth ddichonoldeb cegin gymunedol a masnachol

Gan ddefnyddio trafodaethau a gynhaliwyd yn ystod Cyfarfodydd Rhwydwaith Bwyd y Fro, yn ogystal â rhywfaint o waith rhagarweiniol a wnaed gan y Cyngor yn 2019, bydd Bwyd y Fro yn comisiynu astudiaeth ddichonoldeb newydd i archwilio’r achos dros geginau defnydd cymunedol/masnachol a rennir ar draws Bro Morgannwg.

Mae llawer o ddinasyddion ar draws y Fro wedi nodi diffyg mannau cegin cymunedol lle gall grwpiau ddatblygu sgiliau coginio a maeth, rhannu dysgu a choginio gyda’i gilydd, fel rhwystr cyffredin i goginio, bwyta a mwynhau bwyd gwell. Nid yw manylion terfynol cwmpas yr astudiaeth hon wedi’u cadarnhau eto, ond rhagwelir y bydd yn cynnwys:

  • Allgymorth ac ymgysylltu i asesu’r angen am fannau cegin a rennir ymhlith grwpiau cymunedol a chynhyrchwyr bwyd lleol yn y Fro
  • Nodi lleoliadau posibl ar draws y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr
  • Cynhyrchu tri dyluniad pwrpasol i amlinellu sut y byddai’r ymyrraeth yn gweithio, gan amlinellu costau cyfalaf ac asesu adnoddau/cyfleusterau sydd eu hangen ym mhob achos

Mapio Tir y Fro

Bydd prosiect terfynol yn cynnal mapio i nodi bylchau data y gellid mynd i’r afael â nhw er mwyn asesu cwmpas ar gyfer tyfu mwy o fwyd ar raddfa gymunedol/masnachol.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhan o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyfanswm o £14 miliwn gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) i’w fuddsoddi dros dair blynedd. Ariennir CFfG tan fis Mawrth 2025.

Prif nod y CFfG yw meithrin balchder mewn lleoedd a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, ac mae wedi’i rhannu’n dair blaenoriaeth allweddol. Bydd prosiectau Bwyd y Fro yn ceisio gweithredu yn erbyn blaenoriaeth fuddsoddi cymuned a lle. Nod hyn yw galluogi lleoedd i fuddsoddi i adfer eu mannau a’u perthnasoedd cymunedol i greu’r sylfeini ar gyfer datblygu economaidd ar lefel y gymdogaeth;

Dysgwch fwy am y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn y Fro yma.