Ar gyfer y fersiwn Gymraeg, sgroliwch i lawr y dudalen.

For the Welsh version, please scroll down the page.

Where can I get support?

Scheme/ Support Overview Contact Information
Healthy Start Healthy Start is a UK-wide government scheme to improve the health of pregnant under 18 year olds, low-income pregnant women and families on benefits and tax credits if the children are under 4 years old. Helpline 0345 607 6823
NHS Support You may be entitled to help with paying for some NHS costs like dental treatment, sight tests and travel to NHS treatment. You can check if you are eligible for help paying for:

 • NHS dental check-ups and treatment
 • sight tests
 • new glasses or contact lenses
 • repairing or replacing glasses or contact lenses
 • NHS wigs
 • NHS fabric supports – things like surgical bras, support tights and spinal supports travel for NHS treatment
Universal Credit Universal Credit is a monthly payment to help with living costs for those who are looking for work or on a low income. Citizens Advice Help to Claim Free Support Line – 08000 241 220
Council Tax Reduction Scheme If you have claimed or are receiving Universal Credit, you can get help towards your Council Tax costs from the council. Council Benefits Team  – 01446 709244
Pension Credit Pension Credit is a weekly benefit to boost your income. It’s based on how much money you have coming in.

If your weekly pension is less than £167.25 (£255.25 for couples), you may be eligible for Pension Credit, which tops up your income and unlocks a range of other entitlements.

Older Peoples Commissioner’s Pension Credit claim line – 0800 99 1234
Citizens Advice Cardiff and the Vale The Citizens Advice service helps people resolve their legal, money and other problems by providing free, independent and confidential advice. Citizens Advice can also refer you to the foodbank. Cardiff and Vale Advicelink service – 0808 278 7925
CF61 Food Share Free food is available to anyone every Thursday 1-2pm at CF61 community centre, Llantwit Major.
The Need To Feed Anyone in need can access free food from this service.
Pobl Pobl provide housing information and support for those who need assistance with bills or debts, benefit entitlements, tenancy issues and rent arrears. There is also a Floating Support service in the Vale to support people enduring mental health difficulties in their own homes to enable them to sustain their tenancy. Pobl can also refer you to a food bank. Floating Support – https://www.poblgroup.co.uk/care-and-support/support-services/support/

Pobl Vale Support – 01446 735444 / 07796239784

valehousingsupport@poblgroup.co.uk

The Vale Foodbank The Vale foodbanks provide free three days’ nutritionally balanced emergency food and support to local people who are referred to them in crisis. The Llantwit Major foodbank operates from Bethel Baptist Church, CF61 1RB.  As a result of COVID-19 all Vale food bank centres are temporarily closed and services are instead delivering food parcels. 07879562077

info@vale.foodbank.org.uk

Nutrition Skills For Life Developed and delivered by Public Health Dietitians, this programme aims to support a wide range of community workers to promote healthy eating and incorporate food and nutrition skills into their work. 029 2090 7699

Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Newydd Housing Association Newydd provide a range of support for tenants including; financial advice, socialising opportunities, healthy eating advice and information, cooking classes, training and employability schemes and digital inclusion. 0303 040 1998

enquiries@newydd.co.uk

Vale Homes Money Advice Council tenants who need support with financial matters can contact the Money Advice Team. 01446 709312 / 01446 709588 / 01446 709146

moneyadvice@valeofglamorgan.gov.uk

Vale of Glamorgan Healthy and Sustainable Pre School Scheme and Vale of Glamorgan Healthy Schools Scheme The service provides healthy eating advice and information, cooking classes and a cookery equipment loan scheme. Healthy Schools Scheme: Christine.Farr@wales.nhs.uk

Healthy & Sustainable Pre-schools Scheme: Catherine.perry@wales.nhs.uk

Mind in the Vale of Glamorgan Mind in the Vale of Glamorgan work with and for people who experience mental health problems.  Mind provide information so people are aware of their rights and can make informed choices and offer a bespoke, person centred service working in partnership with all agencies for the benefit of the individual. 01446 730792

admin@mindinthevale.org.uk

Samaritans You can get in touch with the Samaritans about anything that’s troubling you, no matter how large or small the issue feels. They’re here to listen, no judgement, no pressure, and help you work through what’s on your mind. 116 123 for free English support, or 08081640123 for Welsh support
MoneyHelper (previously The Money Advice Service) MoneyHelper (previously called the Money Advice Service) joins up money and pensions guidance to make it quicker and easier to find the right help. MoneyHelper can provide support and advice on a range of financial issues including benefits, debts, money problems, savings and pensions. Money guidance 0800 138 7777

Pension guidance 0800 011 3797

There’s also a live chat function on the website

Ble fedrai cael cymorth?

Cynllun/ Cymorth Trosolwg Manylion Cyswllt
Dechrau Iach Mae Dechrau Iach yn gynllun llywodraeth ledled y DU i wella iechyd menywod beichiog dan 18 oed, merched beichiog ar incwm isel a theuluoedd sy’n derbyn budd-daliadau a chredydau treth os yw’r plant dan 4 oed. Llinell gymorth 0345 607 6823
Cymorth y GIG Efallai y bydd gennych hawl i gael help i dalu am rai o gostau’r GIG fel triniaeth ddeintyddol, profion golwg a theithio i driniaeth y GIG. Gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael help i dalu am:

 • archwiliadau deintyddol a thriniaeth y GIG
 • profion golwg
 • sbectol neu lensys cyffwrdd newydd
 • trwsio neu newid sbectol neu lensys cyffwrdd
 • wigiau’r GIG
 • Cymorth ffabrig y GIG – pethau fel bras llawfeddygol, teits cymorth a chymhorthion asgwrn cefn teithio ar gyfer triniaeth y GIG
Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol i helpu gyda chostau byw i’r rhai sy’n chwilio am waith neu ar incwm isel. Llinell Help i Hawlio Cymorth am Ddim Cyngor ar Bopeth – 08000 241 220
Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor Os ydych chi wedi hawlio neu’n derbyn y Credyd Cynhwysol, gallwch gael help tuag at gostau eich Treth Gyngor gan y Cyngor. Tîm Budd-daliadau’r Cyngor – 01446 709244
Credyd Pensiwn Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal wythnosol i roi hwb i’ch incwm. Mae’n seiliedig ar faint o arian sydd gennych yn dod i mewn.

Os yw eich pensiwn wythnosol yn llai na £167.25 (£255.25 ar gyfer cyplau), efallai y byddwch yn gymwys i gael Credyd Pensiwn, sy’n ychwanegu at eich incwm ac yn datgloi ystod o hawliau eraill.

Llinell hawlio Credyd Pensiwn y Comisiynydd Pobl Hŷn – 0800 99 1234
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol neu eraill, drwy roi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim. Gall Cyngor ar Bopeth hefyd eich cyfeirio at y banc bwyd. Gwasanaeth Advicelink Caerdydd a’r Fro – 0808 278 7925
CF61 Food Share Mae bwyd am ddim ar gael i unrhyw un bob dydd Iau 1-2pm yng nghanolfan gymunedol CF61, Llanilltud Fawr.
The Need To Feed Gall unrhyw un mewn angen gael gafael ar fwyd am ddim o’r gwasanaeth hwn.
Pobl Mae Pobl yn rhoi gwybodaeth a chymorth am dai i’r rhai y mae angen cymorth arnynt gyda biliau neu ddyledion, hawliau budd-daliadau, materion tenantiaeth ac ôl-ddyledion rhent. Mae gwasanaeth Cymorth yn Ôl yr Angen yn y Fro hefyd i gefnogi pobl sy’n dioddef anawsterau iechyd meddwl yn eu cartrefi eu hunain i’w galluogi i gynnal eu tenantiaeth. Gall Pobl hefyd eich cyfeirio at fanc bwyd. Cymorth yn Ôl yr Angen – https://www.poblgroup.co.uk/care-and-support/support-services/support/

Cymorth y Fro Pobl – 01446 735444 / 07796239784

valehousingsupport@poblgroup.co.uk

Banc Bwyd y Fro Mae banciau bwyd y Fro yn darparu tri diwrnod o fwyd brys cytbwys o ran maeth a chymorth i bobl leol sy’n cael eu cyfeirio atynt mewn argyfwng. Mae banc bwyd Llanilltud Fawr yn gweithredu o Eglwys y Bedyddwyr Bethel, CF61 1RB.  O ganlyniad i COVID-19 mae holl ganolfannau banc bwyd y Fro ar gau dros dro ac yn lle hynny mae gwasanaethau’n darparu parseli bwyd. 07879562077

info@vale.foodbank.org.uk

Sgiliau Maeth am Oes Wedi’i datblygu a’i chyflwyno gan Ddeietgwyr Iechyd y Cyhoedd, nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol i hyrwyddo bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith. 029 2090 7699

Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Cymdeithas Tai Newydd Mae Newydd yn darparu ystod o gymorth i denantiaid gan gynnwys; cyngor ariannol, cyfleoedd cymdeithasu, cyngor a gwybodaeth am fwyta’n iach, dosbarthiadau coginio, cynlluniau hyfforddiant a chyflogadwyedd a chynhwysiant digidol. 0303 040 1998

enquiries@newydd.co.uk

Cyngor Ariannol Cartrefi’r Fro
Gall tenantiaid y Cyngor sydd angen cymorth gyda materion ariannol gysylltu â’r Tîm Cyngor Ariannol. 01446 709312 / 01446 709588 / 01446 709146

moneyadvice@valeofglamorgan.gov.uk

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg a Cynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor a gwybodaeth am fwyta’n iach, dosbarthiadau coginio a chynllun benthyca offer coginio. Cynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg: Christine.Farr@wales.nhs.uk

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg: Catherine.perry@wales.nhs.uk

Mind Bro Morgannwg Mae Mind Bro Morgannwg yn elusen sy’n gweithio gyda, ac ar ran, pobl â phroblemau iechyd meddwl.   Mae Mind yn cynnig gwybodaeth fel bod pobl yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus ac mae’n cynnig gwasanaeth pwrpasol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gan weithio mewn partneriaeth â’r holl asiantaethau er budd yr unigolyn. 01446 730792

admin@mindinthevale.org.uk

Y Samariaid Gallwch gysylltu â’r Samariaid am unrhyw beth sy’n eich poeni, waeth pa mor fawr neu fach y mae’r broblem yn teimlo. Maen nhw yma i wrando, heb farnu, dim pwysau, a’ch helpu i weithio drwy’r hyn sydd ar eich meddwl. 116 123 am gymorth Saesneg am ddim, neu 08081640123 am gymorth Cymraeg
MoneyHelper (y Gwasanaeth Cyngor Ariannol gynt) Mae MoneyHelper (Gwasanaeth Cyngor Ariannol gynt) yn llunio canllawiau arian a phensiynau i’w gwneud yn gyflymach ac yn haws dod o hyd i’r cymorth cywir. Gall MoneyHelper ddarparu cymorth a chyngor ar amrywiaeth o faterion ariannol gan gynnwys budd-daliadau, dyledion, problemau ariannol, cynilion a phensiynau. Canllawiau ariannol 0800 138 7777

Canllawiau pensiwn 0800 011 3797

Mae yna hefyd swyddogaeth sgwrsio fyw ar y wefan