Food Vale works in partnership to improve access to a good meal for everyone, everyday

Mae Bwyd y Fro yn gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar bryd da, bob dydd

Access to affordable, healthy and nutritious food is a struggle for many families across the Vale of Glamorgan. The COVID-19 pandemic has caused an increasingly challenging situation, which has seen people’s financial circumstances change and a sharp rise in the demand for affordable food.

During the pandemic 4,490 food parcels were provided through Vale Foodbank, with 46% of referrals as a result of low income. The challenges in the availability and affordability of food in the Vale is clear, but we want to hear from the community to help better understand what support needs to be provided.

Food Vale is working closely with the Health Board and a number of partners including Vale Foodbank and Vale of Glamorgan Council, to understand the barriers people living in the Vale face in feeding themselves or their families. To gain an insight and hear from the population of Llantwit Major, a new survey has been launched as part of a pilot project to help provide better support for those who are struggling to access a good meal every day. The short, anonymous survey is open to all residents of Llantwit Major to give families an opportunity to share their experiences in accessing food.

Why Llantwit Major?

Llantwit Major, like many other communities across the Vale, is home to valuable and dedicated groups working to ensure their residents have access to good food. Nonetheless, the community still faces the same challenges associated with food access as the rest of the Vale. We are working in partnership with community members from across Llantwit Major to collect stories and experiences to build an in-depth understanding of what can be improve access to food. The pilot project will inform how we can look to expand this work beyond Llantwit Major to ensure that everybody in the Vale has a good meal every day.

You can complete the Llantwit Access to Food survey by clicking here or calling the dedicated phone line on 02921 836517 to leave a voice message, all responses are anonymous so we encourage everyone to answer as honestly and openly as they wish.

Mae llawer o deuluoedd ar draws Bro Morgannwg yn ei chael yn anodd cael gafael ar fwyd fforddiadwy, iachus a maethol. Mae’r pandemig COVID-19 wedi creu sefyllfa heriol iawn, sydd wedi newid amgylchiadau ariannol pobl, ac wedi peri cynnydd sydyn yn y galw am fwyd fforddiadwy.

Yn ystod y pandemig, darparodd Banc Bwyd y Fro 4,490 o barseli bwyd, a chafwyd 46% o atgyfeiriadau o ganlyniad i incwm isel. Mae’r heriau o ran argaeledd a fforddiadwyedd bwyd yn y Fro yn amlwg, ond rydym am glywed gan y gymuned er mwyn cael dealltwriaeth well o’r cymorth sydd angen ei ddarparu.

Mae Bwyd y Fro yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Iechyd a nifer o bartneriaid yn cynnwys Banc Bwyd y Fro a Chyngor Bro Morgannwg, i ddeall y rhwystrau y mae pobl sy’n byw yn y Fro yn eu hwynebu i fwydo eu hunain neu eu teuluoedd. I gael mewnwelediad ac i glywed gan boblogaeth Llanilltud Fawr, lansiwyd arolwg newydd fel rhan o brosiect peilot i helpu i ddarparu gwell cymorth i’r rhai sy’n ei chael yn anodd cael gafael ar brys da bob dydd. Mae’r arolwg byr, dienw ar gael i holl breswylwyr Llanilltud Fawr, er mwyn rhoi cyfle i deuluoedd rannu eu profiadau o ran cael gafael ar fwyd.

Pam Llanilltud Fawr?

Mae Llanilltud Fawr, fel llawer o gymunedau eraill ledled y Fro, yn gartref i grwpiau gwerthfawr ac ymroddedig sy’n gweithio i sicrhau bod eu preswylwyr yn gallu cael gafael ar fwyd da. Serch hynny, mae’r gymuned yn dal i wynebu’r un heriau sy’n gysylltiedig â chael gafael ar fwyd, â gweddill y Fro. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag aelodau o’r gymuned ar draws Llanilltud Fawr i gasglu straeon a phrofiadau er mwyn cael dealltwriaeth fanwl o’r hyn sydd angen ei wneud i helpu pobl i gael gwell gafael ar fwyd. Bydd y prosiect peilot yn llywio sut y gallwn geisio ehangu’r gwaith hwn y tu hwnt i Lanilltud Fawr, er mwyn sicrhau bod pawb yn y Fro yn gallu cael pryd da bob dydd.

Gallwch gwblhau’r arolwg Mynediad Llanilltud at Fwyd drwy glicio yma neu ffonio’r llinell gymorth benodedig ar 02921 836517 i adael neges, bydd pob ymateb yn ddienw felly rydym yn annog pawb i ateb mor onest ag agored ag y gallant.