LLOFNODI’R SIARTER

Mae Siarter Bwyd y Fro yn rhannu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol bwyd yn y Fro, ac mae’n nodi’r prif feysydd blaenoriaeth ar gyfer mudiad bwyd da. Gallwch gymryd rhan trwy ymuno â’r Siarter a gwneud addewid isod.

PRYD DA I BAWB BOB DYDD

 • Mae gan breswylwyr ym Mro Morgannwg fynediad at fwyd fforddiadwy, cynaliadwy wedi ei gyrchu’n lleol
 • Mae gan breswylwyr y sgiliau a’r wybodaeth i goginio bwyd iach a maethlon
 • Mae caffaeliad yn cefnogi darparu bwyd lleol
 • Mae cyflenwyr bwyd lleol yn ymgysylltu â chymunedau ar draws Bro Morgannwg i gynyddu hoffter o fwyd ffres, lleol

BUSNESAU BWYD ANNIBYNNOL FFYNIANNUS SYDD YN CAEL EU CEFNOGI A’U GWERTHFAWROGI

 • Sir sydd yn cefnogi busnesau bwyd lleol a’r gadwyn cyflenwi bwyd
 • Mae Bro Morgannwg yn cael ei chydnabod fel cyrchfan fwyd
 • Economi fwyd ffyniannus, leol sydd yn cefnogi tyfu a chynhyrchu
 • Busnesau lletygarwch a thwristiaeth sydd yn cael eu cefnogi ac yn ymgysylltu cwsmeriaid

MEDDWL YN FYD-EANG, BWYTA’N LLEOL

 • Mae preswylwyr Bro Morgannwg yn gysylltiedig â Bwyd y Fro
 • Mae pobl yn cael eu grymuso i ddewis bwyd a chynnyrch lleol
 • Ymrwymo i leihau pecynnau bwyd a gwastraff bwyd
 • Ymrwymo i gynnydd mewn ailgylchu

Llofnodwch y Siarter a gwnewch ADDEWID!...  Efallai y byddwn eisiau cysylltu â chi yn y dyfodol yn ymwneud â’ch addewid i gyfrannu tuag at gynnydd mudiad bwyd da y Fro yn gyffredinol.

  Mae’r wybodaeth yr ydych yn ei chyflwyno ar y ffurflen hon yn cael ei chasglu er mwyn cael dealltwriaeth well o’r ymdrechion gwahanol sydd yn cael eu gwneud fel rhan o’r mudiad bwyd da yn y Fro. Efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth hon gyda’n partneriaid Symud Mwy Bwyta’n Dda at ddibenion adrodd.

  Os ydych, ar unrhyw adeg, eisiau i’ch manylion gael eu dileu o’n cronfa ddata, cysylltwch â louise.denham@wales.nhs.uk.

  “Thank you for your support”