Caffael Bwyd Iach a Chynaliadwy

Mae sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled Caerdydd a Bro Morgannwg wedi bod yn cydweithio i archwilio’r ffordd y gallant symud i gaffael bwyd sydd yn fwy iach a chynaliadwy.

Mae gan y ffordd y mae sefydliadau’r sector cyhoeddus yn caffael bwyd a diod botensial enfawr i gyflawni ymrwymiadau ar gyfer bwyd iach a chynaliadwy, yn ogystal â chefnogi’r economi leol.

Mae’r Canllaw Caffael Bwyd Iach a Chynaliadwy yn amlygu’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir gan brynwyr a chynhyrchwyr bwyd, ac mae’n gwneud argymhellion ar y ffordd y gallwn gydweithio i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol.

Mae sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg eisoes yn cymryd camau i brynu bwyd mwy iach a chynaliadwy.

Mae’r fideos canlynol yn rhoi blas ar rai o’r sefydliadau sydd wedi bod yn gwneud cynnydd.

Mae Cwmni Arlwyo Big Fresh wedi lleihau taith bwyd a’u hôl troed carbon trwy newid i’r cyflenwr llaeth lleol, Tŷ Tanglwyst.

Mae grŵp llywio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau manwerthu bwyd mwy iach a chynaliadwy, gyda’r nod y bydd o leiaf 75% o’r bwyd yn iach trwy ddefnyddio labeli goleuadau traffig yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mewn ymateb i’r galw gan fyfyrwyr, datblygodd Prifysgol Caerdydd y Caffi Green Shoots i ddarparu bwyd mwy iach a chynaliadwy, gyda phwyslais ar opsiynau sy’n seiliedig ar blanhigion.