Ble fedrai cael cymorth?

Darpariaeth bwyd brys: Banc Bwyd Y Fro

Mae 6 safle Banc Bwyd y Fro yn gweithredu ar system dalebau.

Rhaid i’r cleient gyflwyno taleb gan asiantaeth gydnabyddedig, Tai Hafod, Pobl, ac ati. Mae swyddog o Tai Hafod fel arfer ar y safle o ddydd Llun i ddydd Iau felly gall asesu cleientiaid a rhoi talebau. Fel arfer, cynghorir y cleient y gallant gael mynediad i’r gwasanaeth 3 gwaith mewn 6 mis, ond gellir amrywio hyn yn ôl yr angen os ydynt yn ymgysylltu’n weithredol â gweithiwr gofal cymdeithasol. Gallwch ganfod mwy yn yr wefan.

Cymorth arall:

Defnyddiwch y map isod i ddod o hyd i gynlluniau cymorth bwyd yn eich ardal chi.   Rhywbeth ar goll?  Cysylltwch â ni i roi gwybod.

Cynllun/ Cymorth Trosolwg Manylion Cyswllt
Dechrau Iach Mae Dechrau Iach yn gynllun llywodraeth ledled y DU i wella iechyd menywod beichiog dan 18 oed, merched beichiog ar incwm isel a theuluoedd sy’n derbyn budd-daliadau a chredydau treth os yw’r plant dan 4 oed. Llinell gymorth 0345 607 6823
Cymorth y GIG Efallai y bydd gennych hawl i gael help i dalu am rai o gostau’r GIG fel triniaeth ddeintyddol, profion golwg a theithio i driniaeth y GIG. Gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael help i dalu am:

  • archwiliadau deintyddol a thriniaeth y GIG
  • profion golwg
  • sbectol neu lensys cyffwrdd newydd
  • trwsio neu newid sbectol neu lensys cyffwrdd
  • wigiau’r GIG
  • Cymorth ffabrig y GIG – pethau fel bras llawfeddygol, teits cymorth a chymhorthion asgwrn cefn teithio ar gyfer triniaeth y GIG
Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol i helpu gyda chostau byw i’r rhai sy’n chwilio am waith neu ar incwm isel. Llinell Help i Hawlio Cymorth am Ddim Cyngor ar Bopeth – 08000 241 220
Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor Os ydych chi wedi hawlio neu’n derbyn y Credyd Cynhwysol, gallwch gael help tuag at gostau eich Treth Gyngor gan y Cyngor. Tîm Budd-daliadau’r Cyngor – 01446 709244
Credyd Pensiwn Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal wythnosol i roi hwb i’ch incwm. Mae’n seiliedig ar faint o arian sydd gennych yn dod i mewn.

Os yw eich pensiwn wythnosol yn llai na £167.25 (£255.25 ar gyfer cyplau), efallai y byddwch yn gymwys i gael Credyd Pensiwn, sy’n ychwanegu at eich incwm ac yn datgloi ystod o hawliau eraill.

Llinell hawlio Credyd Pensiwn y Comisiynydd Pobl Hŷn – 0800 99 1234
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol neu eraill, drwy roi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim. Gall Cyngor ar Bopeth hefyd eich cyfeirio at y banc bwyd. Gwasanaeth Advicelink Caerdydd a’r Fro – 0808 278 7925
CF61 Food Share Mae bwyd am ddim ar gael i unrhyw un bob dydd Iau 1-2pm yng nghanolfan gymunedol CF61, Llanilltud Fawr.
Pobl Mae Pobl yn rhoi gwybodaeth a chymorth am dai i’r rhai y mae angen cymorth arnynt gyda biliau neu ddyledion, hawliau budd-daliadau, materion tenantiaeth ac ôl-ddyledion rhent. Mae gwasanaeth Cymorth yn Ôl yr Angen yn y Fro hefyd i gefnogi pobl sy’n dioddef anawsterau iechyd meddwl yn eu cartrefi eu hunain i’w galluogi i gynnal eu tenantiaeth. Gall Pobl hefyd eich cyfeirio at fanc bwyd. Cymorth yn Ôl yr Angen – https://www.poblgroup.co.uk/care-and-support/support-services/support/

Cymorth y Fro Pobl – 01446 735444 / 07796239784

valehousingsupport@poblgroup.co.uk

Banc Bwyd y Fro Mae banciau bwyd y Fro yn darparu tri diwrnod o fwyd brys cytbwys o ran maeth a chymorth i bobl leol sy’n cael eu cyfeirio atynt mewn argyfwng. Mae banc bwyd Llanilltud Fawr yn gweithredu o Eglwys y Bedyddwyr Bethel, CF61 1RB.  O ganlyniad i COVID-19 mae holl ganolfannau banc bwyd y Fro ar gau dros dro ac yn lle hynny mae gwasanaethau’n darparu parseli bwyd. 07879562077

info@vale.foodbank.org.uk

Sgiliau Maeth am Oes Wedi’i datblygu a’i chyflwyno gan Ddeietgwyr Iechyd y Cyhoedd, nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol i hyrwyddo bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith. 029 2090 7699

Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Cymdeithas Tai Newydd Mae Newydd yn darparu ystod o gymorth i denantiaid gan gynnwys; cyngor ariannol, cyfleoedd cymdeithasu, cyngor a gwybodaeth am fwyta’n iach, dosbarthiadau coginio, cynlluniau hyfforddiant a chyflogadwyedd a chynhwysiant digidol. 0303 040 1998

enquiries@newydd.co.uk

Cyngor Ariannol Cartrefi’r Fro
Gall tenantiaid y Cyngor sydd angen cymorth gyda materion ariannol gysylltu â’r Tîm Cyngor Ariannol. 01446 709312 / 01446 709588 / 01446 709146

moneyadvice@valeofglamorgan.gov.uk

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg a Cynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor a gwybodaeth am fwyta’n iach, dosbarthiadau coginio a chynllun benthyca offer coginio. Cynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg: Christine.Farr@wales.nhs.uk

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg: Catherine.perry@wales.nhs.uk

Mind Bro Morgannwg Mae Mind Bro Morgannwg yn elusen sy’n gweithio gyda, ac ar ran, pobl â phroblemau iechyd meddwl.   Mae Mind yn cynnig gwybodaeth fel bod pobl yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus ac mae’n cynnig gwasanaeth pwrpasol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gan weithio mewn partneriaeth â’r holl asiantaethau er budd yr unigolyn. 01446 730792

admin@mindinthevale.org.uk

Y Samariaid Gallwch gysylltu â’r Samariaid am unrhyw beth sy’n eich poeni, waeth pa mor fawr neu fach y mae’r broblem yn teimlo. Maen nhw yma i wrando, heb farnu, dim pwysau, a’ch helpu i weithio drwy’r hyn sydd ar eich meddwl. 116 123 am gymorth Saesneg am ddim, neu 08081640123 am gymorth Cymraeg
MoneyHelper (y Gwasanaeth Cyngor Ariannol gynt) Mae MoneyHelper (Gwasanaeth Cyngor Ariannol gynt) yn llunio canllawiau arian a phensiynau i’w gwneud yn gyflymach ac yn haws dod o hyd i’r cymorth cywir. Gall MoneyHelper ddarparu cymorth a chyngor ar amrywiaeth o faterion ariannol gan gynnwys budd-daliadau, dyledion, problemau ariannol, cynilion a phensiynau. Canllawiau ariannol 0800 138 7777

Canllawiau pensiwn 0800 011 3797

Mae yna hefyd swyddogaeth sgwrsio fyw ar y wefan

Pod Bwyd Penarth, Penarth Cynllun talu fel y mynnwch i’r gymuned leol

Dydd Llun 14:00-16:00, Dydd Mercher 15:30-17:30, Dydd Gwener 14:00-16:00

www.facebook.com/penarthfoodpod/
Y Bocs Mawr Bwyd @ Ysgol Gynradd Tregatwg, y Barri Cynllun talu fel y mynnwch i’r gymuned leol

Dydd Mercher 3-4.30, Dydd Iau 9.30-11.30 ac 1.30-4.30

Cadoxton School – Cadog’s Corner (cadoxtonprimaryschool.com)
Y Bocs Mawr Bwyd @ Ysgol Gwaun y Nant ac Ysgol Gynradd Oakfield (cynllun a rennir), y Barri Cynllun talu fel y mynnwch i’r gymuned leol

I’w gadarnhau

The Big Bocs Bwyd | oak-field (oakfieldps-barry.co.uk)
Ysgol y Ddraig, Llanilltud Fawr Cais Cynllunio Arfaethedig Ysgol Y Ddraig Primary and Nursery School
Canolfan Gymunedol Castleland, y Barri O 2pm ar ddydd Mercher

Croeso i bawb. Dim cost

01446 701285
Pharaohs Pantry, Penarth Ar gael i aelwydydd ar incwm isel, hawlwyr budd-daliadau, pobl ddigartref a phobl sy’n agored i niwed. Parseli bwyd i bara 3 diwrnod ochr yn ochr â chymorth/cyfeirio argyfwng.

Bob bore yn ystod yr wythnos 10-12.

claire.grafton@tabspenarth.org.uk
Byddin yr Iachawdwriaeth, Penarth Rhoddir parseli bwyd ar sail ad hoc yn seiliedig ar geisiadau gan unigolion. Nid oes ‘banc bwyd’ fel y cyfryw, ond cesglir rhoddion bwyd o Morrisons yn y Barri yn wythnosol a’u trosglwyddo i Eglwys y Tabernacl (Pharaohs Pantry). Adeg y Nadolig, mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn cynnig bwyd a mwy fel rhan o’u hapêl Nadolig, sy’n cynnwys teganau, parseli bwyd a/neu dalebau i deuluoedd mewn angen. Caiff hwn ei ddosbarthu o’r Neuadd ym Mhenarth.

Email address: penarth@salvationarmy.org.uk

Phone: 029 2070 0858